รู้กันยัง เมื่อถึง ‘อายุ 60 ปี’ จะได้สิทธิสวัสดิการอะไร

สิทธิและสวัสดิการผู้สุงอายุ

รู้กันยัง เมื่อถึง ‘อายุ 60 ปี’ จะได้สิทธิสวัสดิการอะไร

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ หรือคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศ หรือเรียกว่า “สังคมสูงวัย” หลายคนทราบดีว่าเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท มากน้อยตามช่วงอายุ ยกเว้นข้าราชการที่ได้เงินบำนาญ แต่อาจยังไม่ทราบ ว่าสิทธิและสวัสดิการของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังมีมากกว่านั้นมาก

รวบรวมไว้ในสาระน่ารู้เรื่อง “เมื่อถึงวัย 60 ปี คุณจะได้สิทธิสวัสดิการอะไร?” โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยสิทธิและสวัสดิการผู้สุงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น 13 เรื่อง ดังนี้

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกคนแบบขั้นบันไดคือ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน, อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน, อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

2.ลดราคาค่าโดยสาร ปัจจุบันมีการลดค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อาทิ รถโดยสารประจำทาง รวมถึงเรือโดยสาร ลดค่าโดยสาร 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมแสดงบัตรประชาชน, รถไฟฟ้า MRT ลดค่าโดยสาร 50 เปอร์เซ็นต์ทุกเส้นทาง ส่วนรถไฟฟ้า BTS-แอร์พอร์เรลลิงก์ ซื้อบัตรโดยสารประเภทผู้สูงอายุ จะได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์, รถทัวร์ บขส.ได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ และรถไฟ มีส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายนของทุกปี

3.ลดหย่อนภาษี บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดา สามารถขอลดหย่อนภาษี จำนวน 3 หมื่นบาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อปี

4.ปรับสภาพที่อยู่อาศัย เปิดให้ผู้สูงอายุที่ยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและเหมาะสม สามารถขอปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย กับหน่วยงานบริการ ได้แก่ กรม ผส. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อพิจารณา และจัดสรรในอัตราเหมาจ่าย 22,500 บาท หรือ 40,000 บาท

5.กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุที่ยังสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ไม่มีเงินทุน สามารถยื่นกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนผู้สูงอายุได้ ดังนี้ รายบุคคล ได้วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน และรายกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 คน ได้วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่ทั้งหมดเป็นการกู้ที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และต้องชำระคืนทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี

6.สิทธิทางอาชีพ ภาครัฐโดย กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

7.สิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ฯลฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อาทิ ลิฟท์ ราวบันได ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ

8.สิทธิทางการศึกษา ปัจจุบันสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริการทางการศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

9.สิทธิทางการแพทย์ ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการและดูแลสุขภาพต่างๆ ผ่านช่องทางพิเศษ

10.การช่วยเหลือทางกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนเงินค่าใช่จ่ายการจ้างทนาย ค่าทำเนียมขึ้นศาล ค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น

11.ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมฟรี เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

12.มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สถานกีฬาต่างๆ ส่วนศูนย์กีฬาในร่ม ได้ลดค่าสมัครสมาชิก 50 เปอร์เซ็นต์

13.การสงเคราะห์ช่วยเหลือ มีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ถูกหาประโยชน์ ด้วยการนำไปรักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักอาศัยปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

ขณะที่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาอาหารและเครื่องนุ่งห่ม สามารถขอรับเงินช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน 3 พันบาท ขอได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

ในส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดผู้ช่วยเหลือดูแล สามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าใช้บริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้

และเมื่อเสียชีวิต ผู้จัดการศพผู้สูงอายุยากจนนั้น สามารถยื่นขอรับเงินจัดการศพรายละไม่เกิน 3 พันบาท โดยต้องยื่นความประสงค์ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงาน อบต. สำนักงานเทศบาลภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบมรณะบัตร

สอบถามใช้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร.1300

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon