กรมอุทยานฯ สดุดีวีรชน เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 2564

กรมอุทยานฯ สดุดีวีรชน เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) สืบเนื่องจากสมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวที่มีการประชุมร่วมกัน ในปีพุทธศักราช 2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นวันที่ทุกคน จะได้รำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุน เชิดชูผลงาน และให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมี ผู้พิทักษ์ป่าจากทั่วโลกได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยเราเอง และในฐานะรัฐมนตรีทส.ขอสดุดีและไว้อาลัยแด่วีรชนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 ทั้ง 12 ท่าน และขอเชิดชูเชิดเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยให้หน่วยงานทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ดีที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้มีความรู้ และสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น เช่น ระบบการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol รวมทั้ง ระบบ NCAPS ที่ใช้กล้องดักถ่ายภาพ แล้วส่งภาพแจ้งเตือนมาทันทีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นระบบที่ทำให้การวางแผนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปะทะกับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

รัฐมนตรีทส. กล่าวว่า นอกจากนี้ทส. ยังได้ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือญาติของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ตัวเจ้าหน้าที่เอง และครอบครัว รวมถึงสวัสดิการการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและยึดมั่น ในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุก ๆ ท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการจัดงานดังกล่าว ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 21,117 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ล้วนได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ด้านการพันธุ์พืช สัตว์ป่า การลาดตระเวนคุณภาพ (Smart Patrol) การกู้ชีพกู้ภัยตลอดจนความรู้ในการป้องกันตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในความรู้ ความสามารถ และความภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน

นายธัญญา กล่าวว่า โดยในปี พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจำนวน 12 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย บาดเจ็บจากการปะทะ 2 ราย และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 8 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงเป็นอันตรายรอบด้าน ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาเป็นอย่างดีตลอด และในฐานะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิดชูเกียรติคุณ ของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลังสืบไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“พิธา” ชง 5 มาตรการดูแลจนท.ด่านหน้า แนะฉีดmRNA อย่าจำกัดว่าต้องเข็ม 3 เท่านั้น
บทความถัดไป‘จุรินทร์’ สั่ง คกก.พัฒนาเด็ก ติดตามภัยใกล้ตัวเยาวชน โรคซึมเศร้า-ติดเกม-บูลลี่