ประกาศแล้ว ! ลดเงินสมทบผู้ประกันตนนาน 3 เดือน มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ราชกิจจานุเบกษาเผยกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มีผลบังคับใช้วันนี้ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่  1 ก.ย. -30 พ.ย.64

วันที่ 27กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน  2564 เป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลดเงินสมทบเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเรื่องกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมห้นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดเหลือ 235 บาท (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เขื่อนเจ้าพระยาคงการระบาย 2,500 ลบ.ม. ทำเหนือเขื่อนน้ำขึ้นพรวด 1 ฟุต เอ่อท่วมชุมชนริมน้ำ
บทความถัดไปก.อุตเดินหน้าอีวี สมอ. ออกมาตรฐาน ‘เรือไฟฟ้า’ ปีหน้า