พม.เตรียมนำร่องตั้ง ‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล’ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมระดับชุมชน

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พม.เตรียมนำร่องตั้ง ‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล’ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมระดับชุมชน

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ส.ค.มีแผนขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่มีจำนวน 7 พันกว่าแห่งทั่วประเทศ จากทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานสตรีและครอบครัวในระดับชุมชน จะยกระดับให้เป็น ‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล’ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานทุกภารกิจของกระทรวง พม.ในระดับชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ที่อยากให้เกิดการบูรณาการช่วยเหลือประชาชน จึงให้แต่ละกรมในสังกัด พม.ที่มีกลไกระดับชุมชน ปรับภารกิจให้ดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยให้มีตำบลละ 1 แห่ง เริ่มนำร่องให้ได้ 3,090 แห่ง ใน 26 จังหวัด ทั้งนี้ ศูนย์ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนรวมกลุ่มกัน อาจเป็นในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีผู้นำชุมชนมาร่วมเป็นกรรมการ และมีอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลครอบครัว กำหนดว่า 1 อพม.ดูแล 10-20 ครอบครัว

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กล่าวว่า ในส่วนของ ผส.ที่มี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นกลไกระดับชุมชน ก็จะยกระดับดูแลประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเช่นกัน โดยจะปรับโครงสร้างเชิญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียน วัด มาร่วมเป้นคณะทำงาน ขับเคลื่อนบริการให้ตอบโจทย์ประชาชนเชิงรุกต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon