จุติ ชี้ปี 65 รัฐปรับระบบให้บริการทางไอทีเอื้อคนพิการมากขึ้น

นายจุติ ไกรฤกษ์

จุติ ชี้ปี 65 รัฐปรับระบบให้บริการทางไอทีเอื้อคนพิการมากขึ้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Next Step : ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ว่า วันคนพิการสากลปี 2564 องค์การสหประชา ชาติ  กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ พม.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องแนวทางองค์การสหประชาชาติ โดยให้ความสำคัญในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รมว.พม. กล่าวอีกว่า สำหรับปี 2565 รัฐบาลได้กำหนดแนวทาง Next Step ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม โดยขับเคลื่อนงานด้านคนพิการควบคู่กับการก้าวเข้าสู่หลังโควิด-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพบริการให้คนพิการ สามารถรับบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนบทบาทคนพิการไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon