พม.รับลูกขยายวันลาคลอดข้าราชการ 

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม.รับลูกขยายวันลาคลอดข้าราชการ 

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรี ให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร และสร้างกลไกการพัฒนาเด็ก เพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทำงาน สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี โดยมี 3 มาตรการสนับสนุน อาทิ ขยายวันลาคลอดของแม่ที่เป็นข้าราชการหญิง โดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน 90 วัน เป็น 98 วัน หรือเพิ่มขึ้น 8 วัน และสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา 50%

และส่งเสริมการลาของสามีที่เป็นข้าราชการชาย ช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด โดยให้มีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยให้ พม.ไปพิจารณา ก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ปรับแก้ระเบียบต่อไป

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ ซึ่งปัจจุบันในภาคเอกชนได้ให้สิทธิแรงงานหญิงลาคลอด 98 วันแล้ว เพียงแต่อาจได้ค่าจ้างเต็มจำนวน 45 วัน หรือบางแห่งอาจให้มากกว่านั้น บางแห่งก็ให้ค่าจ้าง 90 วัน แต่อีก 8 วันยังไม่ให้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ไปผลักดันต่อไป แต่กรณีข้าราชการถือเป็นครั้งแรก ฉะนั้นจากนี้จะเร่งหารือในรายละเอียด ว่าจะทำตามหลักการดังกล่าวอย่างไร เช่น กรณี จ่ายเงิน 50% ในวันลาคลอด 90 วันหลัง จะเบิกจ่ายยังไง พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันลาคลอดให้เป็นไปตามมติ ครม.ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon