เปิดคุณสมบัติผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-งบหาเสียงไม่เกิน 49 ล้านบาท

เปิดคุณสมบัติผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-งบหาเสียงไม่เกิน 49 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 4 เมษายน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562) มาตรา 46 กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

โดยมาตรา 49 ของพ.ร.บ.ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อาทิ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่มาตรา 50 กำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 26 ข้อ อาทิ เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นต้น

ส่วนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ว่าฯกทม. เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวน 49 ล้านบาทถ้วน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image