แง้มร่างกฎหมายผู้สูงอายุใหม่ เน้นสิทธิประโยชน์

แง้มร่างกฎหมายผู้สูงอายุใหม่ เน้นสิทธิประโยชน์

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จากนั้นจะสรุปผลเสนอร่างกฎหมายคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พิจารณา ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

อธิบดี ผส. กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่ปรับแก้ไข ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุเป็นหลัก และเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งการออม การพัฒนาระบบกองทุน การมีอาชีพมีรายได้มากขึ้น หรือสามารถดำรงชีวิตในช่วงที่สูงวัย ได้อย่างมีความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ มีส่วนที่แตกต่างจากเดิมที่ชัดเจน เช่น การจัดให้มีระบบกลไกของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งองค์กรผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องในการดูแล คุ้มครองส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในระยะยาว

โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับท้องถิ่น ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเต็มที่ เพิ่มการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างถ้วนหน้า ทั้งในอาคารสถานที่ยานพาหนะต่างๆ เพิ่มแนวทางสนับสนุนผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการสร้างแรงจูงใจต่างๆ และกำหนดให้มีผู้คุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุ ในการดูแลช่วยเหลือและการจัดทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ ในโครงสร้าง กผส.ยังเสนอเพิ่มปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในบอร์ด เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image