สมาคมเวชศาสตร์การบิน เตือนผู้ทําการในอากาศ-จนท.เลี่ยงใช้ ‘กัญชา’ ตรวจพบในร่างกาย มีความผิด

Zorgist/Pixabay

สมาคมเวชศาสตร์การบิน เตือนผู้ทําการในอากาศ-จนท.เลี่ยงใช้ ‘กัญชา’ ตรวจพบในร่างกาย ถือเป็นความผิด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เผยแพร่ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เรื่อง กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน ลงนามโดย พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและนายกเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยเห็นว่ากัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด ซึ่งมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เมื่อพิจารณาในประเด็นความปลอดภัยของสาธารณะ (Public safety) และการป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุพบว่ากัญชามีผลลดประสิทธิภาพในการทําการบิน โดยมีกฎระเบียบและข้อบังคับทางการบินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การขอ และการออกใบสําคัญแพทย์ พ.ศ.2560 ระบุว่า หากผู้ทําการในอากาศใช้กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามประกาศ ให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้

2.ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจําหน้าที่ (ลงวันที่ 30 ก.ย.2549) ระบุว่า ผู้ประจําหน้าที่จะต้องไม่ใช้กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามข้อบังคับ ในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้ใช้ หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านอาชีพ สังคม หรือความผิดปกติด้านร่างกาย หรือจิตประสาท หรือทําให้อาชีพ สังคม ร่างกาย หรือจิตประสาทเสื่อมลง อีกทั้งห้ามไม่ให้ผู้ประจําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตกอยู่ภายใต้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เนื่องจากจะทําให้สมรรถนะของบุคคลเสื่อมลง

ดังนั้น ถึงแม้ว่ากัญชาจะไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยในการบินของผู้ทําการในอากาศ การใช้กัญชาซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้ในทุกกรณี

จึงขอให้ผู้ทําการในอากาศ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาและสารสกัดของกัญชา ทั้งขอให้ตระหนักว่าการตรวจพบอนุพันธ์ของกัญชาในร่างกายและปัสสาวะยังคงถือเป็นความผิดสําหรับผู้ทําการในอากาศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon