ใครขวางระวัง โทษทั้งจำทั้งปรับ! 17 ก.ค. กทม.ลุย ‘สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง’ ประเมินภาษี

แฟ้มภาพ

ใครขวางระวัง โทษทั้งจำทั้งปรับ! 17 ก.ค. กทม.พร้อมลุย ‘สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง’ เพื่อประเมินภาษี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกตามสมควรให้แก่พนักงานสำรวจ ในการสำรวจเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี เช่น อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วย กรุงเทพมหานคร จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

Advertisement

(นางสาวอำภา นรนาถตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ส่วนท้ายของประกาศดังกล่าว ยังระบุคำเตือนด้วยว่า

1.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 83

2.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมิน ตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 84

3.ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้

เมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินคดีต่อไป

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 90

แฟ้มภาพ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image