ทส.เดินหน้าขับเคลื่อน ปลูกป่า วันป่าชายเลนโลก เก็บคาร์บอนเครดิต สร้างประโยชน์ชุมชน

เดินหน้าขับเคลื่อน ปลูกป่า วันป่าชายเลนโลก เก็บคาร์บอนเครดิต สร้างประโยชน์ชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับชุมชนจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ “วันป่าชายเลนโลก ประจำปี พ.ศ. 2566” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.เป็นประธานในพิธี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีทช. รักษาราชการแทนอธิบดีทช. กล่าวรายงาน มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500 คน ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต บ้านต้นทัง หมู่ที่ 7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นายจตุพร กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ไม่เพียงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในฐานะแหล่งอาหาร ยา พลังงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากวิกฤตการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม

Advertisement

ประเทศไทยจึงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดย ทส.ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 โดยเฉพาะการเดินหน้าส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตให้เป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน พร้อมกับมอบหมายให้ ทช.  จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกและสำหรับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ

นายจตุพร กล่าวว่า เป้าหมายที่ทุกคนอยากเห็นคือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน ตนเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมวันป่าชายเลนโลก ประจำปี 2566 โดยมีการร่วมกันปลูกป่าชายเลนในแปลงโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ตลอดจนเสริมสร้างพลังของพี่น้องประชาชน เพิ่มแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจในการสนับสนุนโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

นายอภิชัย  กล่าวว่า นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น วันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ “วันป่าชายเลนโลก” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์  ทช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดย ทช. ได้ทำ “โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต” ซึ่งป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2574 เนื้อที่ 300,000 ไร่ พร้อมได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับบุคคลภายนอกและชุมชน พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก

อีกทั้งยังได้ดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ซึ่งขณะนี้มีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนป่าชายเลนสำหรับชุมชนแล้ว จำนวน 58 ชุมชน เนื้อที่ 94,031.23 ไร่ โดยมีองค์กรผู้ร่วมพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอกแล้ว จำนวน 14 องค์กร เนื้อที่ 41,031.04 ไร่ และสำหรับโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ได้อนุมัติให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับบริษัทแล้ว จำนวน 54 ชุมชน รวมเนื้อที่ 90,629.41 ไร่

สำหรับปีนี้ กรม ทช. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ “วันป่าชายเลนโลก ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ บริเวณ พื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต บ้านต้นทัง หมู่ที่ 7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่งพร้อมกัน สำหรับการจัดกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร อย่างบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ร่วมพัฒนาโครงการฯ ที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์เหมือนกัน ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชนชายฝั่งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ตลอดจนการมอบหนังสืออนุมัติโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน แก่ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 39 ชุมชน และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 39 ชุมชน จากบริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด พร้อมร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บ้านต้นทัง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เนื้อที่ 71.26 ไร่ อีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image