อุทยานฯจับมือ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ช่วยรักษาสัตว์บาดเจ็บ-พลัดหลง-แก้ลิงรบกวนประชาชน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ร่วมกันจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์ป่า รักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ พลัดหลง และแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชน

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ร่วมกันจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์ป่า รักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ พลัดหลง และแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชน

วันที่ 22 กันยายนนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางสาวจันทร์แสง สร้างนานอก ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า โดยมี ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเอ็ดวินนุช จาโคบุส วีค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการกองนิติการ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์

Advertisement

นายอรรถพล กล่าวว่า กรมอุทยานฯ และ มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การดูแลรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ การจัดหาสถานที่ดูแล รักษา และพักฟื้นสัตว์ป่าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงการร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าจำพวกลิงที่รบกวนประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ บุคลากร และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการป้องกัน เฝ้าระวัง และรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นอาศัย หลักสวัสดิภาพของสัตว์ป่า และความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของสัตว์ป่า รวมถึงการสนับสนุนการดูแลสัตว์ป่าที่บาดเจ็บกลับมาสู่สภาวะปกติหรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

สำหรับการช่วยเหลือสัตว์ป่าของทั้ง 2 หน่วยงานนั้น จะร่วมกันดูแลรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ พลัดหลง และสัตว์ป่าจากการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ของกรมอุทยานฯ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ หรือใช้สถานพยาบาลของทางมูลนิธิฯ รวมถึงสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชน จะร่วมกันแก้ไขปัญหา

โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนการก่อสร้างกรงเลี้ยงลิงในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ของกรมอุทยานฯ และพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในกรณีแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชนและกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้จะสนับสนุนงานบริการและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษา ป้องกัน เฝ้าระวัง และการจัดการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ป่าในองค์รวม รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานในการเข้าร่วมงานบริการ ด้านวิจัยและพัฒนา โดยสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image