สคทช.เผยปี 66 ศูนย์ร้องทุกข์ ‘ที่ดิน’ รับเรื่องชาวบ้านขอความช่วยเหลือ 2.7หมื่นราย

สคทช. เปิดเผยผลการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีประชาชน ยื่นขอความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ฯ จำนวน 2 หมื่น7พัน ราย

วันที่ 11 ตุลาคม นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้เผยถึงผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ศปร.สคทช.) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์ฯ ว่า เนื่องจากปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินของรัฐกับประชาชน ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ ปัญหาเรื่องของดินเสื่อมสภาพ ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ มีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

นายสุริยน กล่าวว่า สคทช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คทช. กำหนด โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด และการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

Advertisement

รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐและมีกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดิน สคทช. จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ศปร.สคทช.) ขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ติดตามและประสานงานเรื่องร้องทุกข์ให้กับประชาชน

โดยการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรดินจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วน สคทช. จึงจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อเป็นกลไกในการประสาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ที่ดินทำกินของประชาชน และเรื่องอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ทั้งนี้ สคทช. จะพิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินละทรัพยากรดินให้ คทช. พิจารณา ต่อไป

นายสุริยน กล่าวว่า โดย สคทช. ดำเนินการหาข้อเท็จจริง และประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ สรุปข้อมูลร่วมกัน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมนำเสนอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ คทช. เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศปร.สคทช. ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยจัดทำระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-Petitions)  และได้เชื่อมโยงกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่าย และเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นายสุริยน ได้กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดินและทรัพยากรดินเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ผ่านมา สคทช. โดยในรอบปีที่ผ่านมามีประชาชน ยื่นขอความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ฯ จำนวน 2 หมื่น 7 พัน ราย ซึ่งทางสคทช.ก็ได้ทยอยแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งส่วนใหญ่ หากเกษตรกร หรือชาวบ้าน ทำถูกต้องตามกฏกติกา และมีปัญหา ก็สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินที่ยืดเยื้อยาวนานอย่างเช่น พื้นที่ป่าสงวน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image