ลดราคาค่าวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท นาน 4 ปี เริ่ม 11 พ.ย.นี้

นายจ้างเฮ ลดค่าตีวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท นาน 4 ปี เริ่ม 11 พ.ย.66

วันที่ 6 พฤศจิกายน กรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เผยข่าวดี ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ลดค่าธรรมเนียมการตีวีซ่า และค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า ให้แรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันประกาศ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดี กกจ. เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 1,900 บาท

สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แล้ว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และให้กฎกระทรวงใช้บังคับได้ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและนายจ้างที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน 4 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการทำงานตามมติ ครม.ในคราวต่างๆ มีแรงงานเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภาคการผลิตสินค้า ภาคการบริการ และภาคการส่งออก รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ

Advertisement

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เสนอเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาช่างน้ำหนักถึงข้อดี และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างรอบคอบ โดยรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมที่สูญเสียไปจะกลับไปช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงานข้ามชาติให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิต เสริมความได้เปรียบทางการค้า ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต่อไป” นายสมชายกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางาน ได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image