พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติ นสพ.เครือมติชน รางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ 2566

พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติ หนังสือพิมพ์เครือมติชน รางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ 2566

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคนพิการ อีกทั้งเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

นายอนุกูล กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นคนพิการ และการสนับสนุนให้เกิดศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในสังคมที่มีต่อความพิการในทุกมิติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากล สำหรับปี 2566 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”
สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 256 โล่รางวัล เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 1.รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล 2.รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (ระดับดีเด่น/ระดับดี) จำนวน 101 รางวัล 3.รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) จำนวน 107 รางวัล และ 4.รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 44 รางวัล โดยหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หนังสือข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้รับรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 ด้วย

3 ผู้แทนหนังสือพิมพ์ข่าวสด มติชน ประชาชาติธุรกิจ เข้ารับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีการลงนาม 2 ความร่วมมือสำคัญ คือ 1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กระทรวง พม. พก. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อการมีอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และ 2. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ระหว่าง กระทรวง พม. โดย พก. และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการด้านการยื่นคำขอ การวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมถึงการให้บริการด้านสิทธิ สวัสดิการอื่นๆ แก่คนพิการ เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการ และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

Advertisement

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image