กทม.ถกยุทธศาสตร์นัดแรก เตรียมแผนยิงยาวปี69 ตั้งเป้า 226+ลุยพัฒนา 28 ประเด็น

กทม.ถกยุทธศาสตร์นัดแรก เตรียมแผนยิงยาวปี 69 ตั้งเป้า 226+ ลุยพัฒนา 28 ประเด็น

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ อาทิ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า เรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่ที่กำหนดการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2568 ดำเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2569 ซึ่งเรามีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหลายท่านช่วยดูการจัดทำยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ข้อดีคือจะทำให้ได้เห็นมุมมองที่เราไม่ได้เห็นมาก่อน

“ในการจัดทำยุทธศาสตร์เป็นการทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยหัวใจยุทธศาสตร์จะต้องมี Action Plan (แผนปฏิบัติ) ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เราได้มีการเปลี่ยนผ่านนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี เดิม (216 เป้าหมาย) สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี ใหม่ (226+ เป้าหมาย) 28 ประเด็นการพัฒนา ซึ่งจะนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2569 โดยได้มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก KPI (Key Performance Indicator) เป็น OKRs (Objective and Key Results) เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานทราบว่าต้องทำอะไร ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครมีด้วยกัน 440 OKRs

Advertisement

“คณะกรรมการชุดนี้ ในเบื้องต้นจะมีการนัดประชุมทุก 2 เดือน การประชุมครั้งนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกในภาพรวม แล้วจะมีการร่วมกันจัดทำแผน ปี 69 เพื่อให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ในส่วนของวิสัยทัศน์หลักคือทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดที่คณะกรรมการ ให้ความสำคัญคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร เพราะประชาชนและกรุงเทพมหานครต้องเดินไปด้วยกัน ประชาชนต้องรู้และเข้าใจว่าเราจะทำอะไร ตัวชี้วัดคืออะไร และเห็นว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนในชีวิตคืออะไร โดยเราจะมี Dashboard สำหรับติดตามความก้าวหน้าของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน” ผู้ว่าฯกทม. กล่าว

สำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 2. บูรณาการแผนงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดแนวทางการถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครและการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครและเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงบริบทของพื้นที่และประโยชน์ของประชาชน 4. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน แผนบูรณาการ และกรอบวงเงินหรือสัดส่วนงบประมาณในการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ

5. ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ในการปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามความจำเป็น 6. ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนในการบริหารยุทธศาสตร์ 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image