รบ. หนุน ‘แรงงาน-อว.’ จับมือพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานคนรุ่นใหม่ เข้าระบบ Credit Bank ทำงานช่วงวัยเรียน

รบ. หนุน ‘แรงงาน-อว.’ จับมือพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานคนรุ่นใหม่ เข้าระบบ Credit Bank ทำงานช่วงวัยเรียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษา และภาคแรงงาน Up-Skill for More Earn เพื่อมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ และพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกำลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระบบ มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีสวัสดิการ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

นายคารมกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานมาเทียบโอนการเรียนรู้สู่ระบบธนาคารดังกล่าว เพื่อแรงงานจะได้วุฒิการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เรียนในระบบ แต่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการทำงาน การฝึกอบรม การทดสอบ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ได้มีโอกาสนำไปใช้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ และมีรายได้ที่สูงขึ้น

นายคารมกล่าวว่า ระบบ Credit Bank เป็นระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กำลังแรงงานสามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายรูปแบบมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์เพื่อเก็บสะสมไว้ในการขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น จะทำให้แรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษา แต่ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนานผ่านการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว นำมาเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อปรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถลดระยะเวลาการเรียน ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพิ่มโอกาสในการเลื่อนระดับ ความก้าวหน้าในอาชีพ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image