อุทยานฯยัน ไม่มีผีปลูกป่าทิพย์ รับเงินแต่ไม่มีงาน ชี้ตรวจสอบแปลงปลูกได้ทุกพื้นที่

“กรมอุทยานแจงถูกตั้งข้อสงสัยกรณีลูกจ้างผี ปลูกป่าทิพย์ และช่องโหว่ของเงินอุทยานฯ ยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบ โปร่งใส จัดเก็บเงินรายได้พุ่ง เร่งสนับสนุนการท่องเที่ยว”

วันที่ 30 พฤษภาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจ้างลูกจ้างผีมาปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า คือ ไม่มีคนทำงานจริง แต่มีการเซ็นชื่อรับเงินเดือน เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการปฏิบัติงานในการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า งานป้องกันไฟป่า งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการคุ้มครองดูแลพื้นที่

Advertisment

นายอรรถพล กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีการจ้างเจ้าหน้าปฏิบัติงานในลักษณะของการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และการจ้างในลักษณะ TOR ซึ่งมีข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างงานที่ชัดเจน คำนึงถึงความเหมาะสมต่องานและความคุ้มค่า และมีการตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานข้างต้น สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างทั้งบุคลภายนอกและ TOR ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานโดยตรง

“เราให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศมาโดยตลอด จะเห็นได้จากมีการเพิ่มสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุดได้มีการเพิ่มอัตราเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท พร้อมกันทุกอัตราทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลภายในเดือนตุลาคม 2567 อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการกระทำความผิด หรือเป็นผู้ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งข้อมูลมายังกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด ต่อไป”นายอรรถพล กล่าว

Advertisement

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า สำหรับกรณีปลูกป่าทิพย์ การปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งมีสภาพป่าเสื่อมโทรม ในช่วงเริ่มต้นของการกำหนดแปลงปลูก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานในระดับจังหวัด เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ฯลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของแปลงปลูกป่าอย่างรอบคอบ ภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดแปลงปลูกป่าเป็นที่ชัดเจนแล้ว  จะมีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเพื่อคัดเลือกเอกชนสำหรับปลูกป่า มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้าง มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับฟื้นฟูบำรุงแปลงปลูกป่าในระยะ 2-10 ปี เมื่อพ้นจากระยะฟื้นฟูฯแล้ว จะพิจารณาส่งมอบพื้นที่ให้กับหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากพื้นที่ป่ามีสภาพความสมบูรณ์ตามระบบนิเวศ ก็จะดำเนินการประกาศผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามขั้นตอน ดังนั้น ตามกระบวนการที่กล่าวมาจึงไม่อาจเป็นไปได้ที่จะมีการปลูกป่าทิพย์ตามข้อสงสัยข้างต้น

ส่วนเรื่องช่องโหว่ขอเงินนอกงบประมาณ (เงินอุทยานแห่งชาติ และเงินอนุรักษ์สัตว์ป่า) การแก้ไขปัญหาช่องโหว่ขอเงินอุทยานแห่งชาติและเงินอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ มีการใช้จ่ายตามระเบียบกรมฯว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2564 อย่างถูกต้องชัดเจนตามระเบียบที่กำหนดไว้

นายอรรถพล กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ โดยมีบุคคลภายนอกอันเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อร่วมในกระบวนการพิจารณาโครงการต่างๆที่ได้รับการเสนอ เงินอุทยานแห่งชาติ และเงินอนุรักษ์สัตว์ป่า จะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่โซนบริการของอุทยานแห่งชาติ ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ จากการเปรียบเทียบสถิติเงินอุทยานแห่งชาติในปีพ.ศ. 2566 กับปีพ.ศ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

Advertisement

จนถึงปัจจุบัน  สามารถจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติได้แล้วจำนวน 1,700,240,637 บาท เพิ่มขึ้นถึง 55.21% เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามเงินอุทยานแห่งชาติในส่วนนี้ ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากได้มีการตัดแบ่งงบเงินอุทยานแห่งชาติส่วนหนึ่ง สำหรับใช้ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงบประมาณปกติที่ได้รับ อย่างไรก็ตามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของการตั้งข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการถ่วงดุลระบบการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกรณีที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เช่นกัน

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image