ฉลุย! สภากทม.เห็นด้วย เช่าที่ดินวัดปากน้ำ สร้าง รพ. กว่า 15 ล้าน ปชช.8 เขตได้ประโยชน์

ผ่านฉลุย! สภากทม.เห็นชอบ เช่าที่ดินวัดปากน้ำสร้าง รพ. ในเขตภาษีเจริญ มูลค่ากว่า 15 ล้าน ชี้ ปชช. 8 เขตได้ประโยชน์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567

โดยมี นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น ส.ก.เขตลาดกระบัง เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญในการพิจารณา ได้แก่ การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ กทม.สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566, นายชัชชาติรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากทม. รวม 10 เรื่อง และญัตติเกี่ยวที่ ส.ก.เสนอ เกี่ยวกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) แนวทางป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากพนักงานส่งอาหารเอกชน เป็นต้น

Advertisement

ในตอนหนึ่ง มีรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.เสนอขอความเห็นชอบผูกพันธ์งบประมาณรายการ ผูกพันธ์โอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ ขอความเห็นชอบผูกพันธ์งบประมาณรายการ ผูกพันธ์โอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัด ปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เหตุผล เนื่องจากกทม.มีความจำเป็นในการเช่าที่ดินของวัดปากน้ำเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต ภาษีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตบางแค เขตบางบอน เขตราษฏร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ และเขตตลิ่งชัน เป็นการเพิ่มโอกาสขยายการบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กทม.

Advertisement

“กทม.จึงเสนอขอความเห็นชอบผูกพันธ์งบประมาณรายการ ผูกพันธ์โอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัด ปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ระยะเวลาเช่า 30 ปี พ.ศ.2567-2597 วงเงินโครงการ 15,516,495 บาทถ้วน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันธ์งบประมาณของสำนักการแพทย์ ซึ่งข้อบัญญัติกทม.เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 33 วรรคแรก กำหนดว่า หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันธ์งบประมาณมากกว่า 1 ปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากทม. ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกทม.ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจึงนำเรียนสภา กทม.ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” รศ.ดร.ทวิดากล่าว

จากนั้น มี ส.ก. หลายท่าน ใช้สิทธิในการอภิปรายและตั้งคำถามเพื่อการพิจารณาต่อเรื่องการสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ต่อมา นายสุรจิตต์ ประธานสภากทม. ได้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการลงคะแนน โดยวันนี้มีองค์ประชุมทั้งหมด 29 คน ถือว่าองค์ประชุมครบจึงเริ่มการลงคะแนนเห็นชอบกับญัตตินี้หรือไม่

โดยผลปรากฏว่าเห็นชอบทั้งหมด 29 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 0 คนถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตตินี้ไม่มีผู้ใดคัดค้านเป็นอย่างอื่น และได้ให้ทางเลขาฯสภา กทม.ยืนยันมติส่งให้ฝ่ายบริหารกทม.ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image