พม. มอบโล่ “ชุติมา” “มิส เดฟ เวิลด์ 2017” คนพิการต้นแบบ สร้างชื่อเสียงประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ให้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ คนพิการต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการประกวด ‘มิสแอนด์มิสเตอร์ผู้บกพร่องทางการได้ยินโลก 2017’ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และได้รับรางวัล ‘มิสผู้บกพร่องทางการได้ยินโลก 2017’ โดยมีคณะผู้บริหาร พม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (ขวา)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงเท่าเทียมของสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” เพื่อให้คนพิการเกิดการเข้าถึงทั้งด้านข้อมูล บริการ และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งรณรงค์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาคนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเงินสนับสนุนบุคคลต้นแบบให้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ หรือ น้องน้ำหวาน อายุ 22 ปี ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความสามารถและทักษะในงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย และจัดดอกไม้ โดยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาโดยตลอด ทั้งนี้ ผลงานที่น่าประทับใจ คือ การถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดดอกไม้ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแสดงศิลปะประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ในงานแสดงประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2559 ที่ผ่านมา

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ หรือ น้ำหวาน มิสผู้บกพร่องทางการได้ยินโลก 2017

นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของประเทศในการประกวด ‘มิสแอนด์มิสเตอร์ผู้บกพร่องทางการได้ยินโลก 2017’ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และ ได้รับรางวัล ‘มิสผู้บกพร่องทางการได้ยินโลก 2017’ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยความงาม บุคลิกภาพ และความสามารถในการถ่ายทอดความเป็นไทยในเวทีโลก

Advertisement

จากการพัฒนาศักยภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม และการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย กระทรวง พม. จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่คนพิการต้นแบบให้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ เพื่อเป็นแบบอย่างของคนพิการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขอเป็นกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

“สำหรับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ ถือว่าเป็นคนพิการต้นแบบ ที่มีการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาสังคม นำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ ทำให้สังคมได้ประจักษ์ว่าคนพิการไทย เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับทุกคน” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image