สสส.เชิดชูเกียรติคนหัวใจหินสู่หัวใจเพชร งดเหล้าถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม  ที่ห้องปฏิบัติธรรมอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9     วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม. / พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กล่าวสัมโมทนียกถา “ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”  ในกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย   ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหินของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมปฏิญาณตนและเชิดชูเกียรติฯ ได้จัดขึ้นใน 199 ชุมชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั้วประเทศ

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากโครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2559 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 4,296 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 67.1 งดดื่มและลดปริมาณการดื่มในช่วงเข้าพรรษา โดยร้อยละ 32.2 งดตลอดเทศกาลพรรษา (งดครบพรรษา) ร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง (งดไม่ครบพรรษา) ร้อยละ 18.6 ไม่งดแต่ลดการดื่มลง และเมื่อสอบถามความตั้งใจที่จะงดดื่มต่อไป พบว่าผู้ที่งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21   ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม พบว่าตัวอย่างร้อยละ 90.9 เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากต่ออวัยวะ ตับ และยังพบอีกว่าร้อยละ 92.7 เห็นว่าหากการทำงานของตับผิดปกติ หรือเสื่อมโทรมลงจะมีผลเสียมากต่อร่างกาย

“เนื่องในวาระโอกาสแห่งการถวายความดีและถวายอาลัยของชาวไทยทั้งประเทศแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหินจำนวนหนึ่ง แจ้งกับแกนนำชุมชนว่าจะของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย” รองผู้จัดการ สสส.กล่าว


ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า สำหรับปี 2560 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งยกระดับเป็นนโยบายตำบลและอำเภอเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาและตลอดชีวิต  โดยใช้พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและช่วงเวลาเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสและตัวปฏิบัติการทั้งสิ้น 199 หมู่บ้าน ใน 76 อำเภอ/จังหวัด

ภก.สงกรานต์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาใน 199 ชุมชน-อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 12 ชุมชนใน กทม.  ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร จำนวนทั้งสิ้น   89  ชมรม ส่วนการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่องในช่วงออกพรรษา และมีแผนการดำเนินงานใน 3 ประเด็น คือ (1) รณรงค์พักตับ พักต่อ เพื่อชวนให้คนหัวใจหิน งดเหล้าต่อเนื่องออกพรรษา โดยมี “อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(อ.สคล.)_คนหัวใจเพชร” เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด   (2) การพัฒนาศักยภาพ อ.สคล.คนหัวใจเพชรให้มีทักษะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาล เพื่อไปรณรงค์ชวนคนเลิกดื่มเหล้าในโรงงาน โรงเรียน และหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่างๆ และชวนคนให้เลิกดื่ม รวมทั้งพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเลิกโดยประสานงานกับรพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชน (3) ดำเนินการยกระดับงานรณรงค์ลดนักดื่มและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกดื่มเหล้า จากบทเรียนระดับชุมชนสู่การทำแผนงดเหล้าระดับตำบลและอำเภอต่อไป