วท.ชูศาสตร์พระราชา นำร่อง 89 หมู่บ้านวิทย์ฯ ตั้งเป้า 3 ปี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายเครือข่ายเพิ่ม

วันที่ 20 มีนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท. กำลังดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา 89 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มาดำเนินการภายใต้หลักคิดเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ปี ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง และหากหมู่บ้านพัฒนามา 3 ปี มีความพร้อมสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่สั่งสมมาและ ต่อยอดได้เองแล้ว

นายสุวิทย์ กล่าวว่า สำหรับ 89 หมู่บ้านวิทย์ฯ จะนำมาจากหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินงาน วท. จากนั้นจะลงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้จะร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายจากทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ตรงจุดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังจะมีอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ฯ ลงไปช่วยงาน 89 หมู่บ้านวิทย์ฯ อีก 1 หมื่นคน ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด “หมู่บ้าน 4.0” เพื่อ การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างคนที่มีความสามารถและศักยภาพขึ้นมา โดยกองทุนหมู่บ้านกว่า 79,000 แห่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ที่จะช่วยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วท. และน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญา ที่เป็นหัวใจสำคัญ ลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ที่สำคัญ 89 หมู่บ้านวิทย์ฯ ยังเชื่อมโยงไปยังโครงการวิทย์แก้จนในโครงการบิ๊กร็อกอื่นอีกด้วย อาทิ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ที่จะยกระดับเกษตรกร 40,000 รายและกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่ม โครงการยกระดับโอทอปในจังหวัดที่ยากจนที่สุดอีก 2,000 กลุ่ม โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่ายครอบคลุม 6 ภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งถ้าเชื่อมโยงกันได้ประเทศไทยจะเกิดสังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน และสังคมที่มีความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image