คพ. ร่วมเอกชน แก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 14 เมษายน นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พบว่าคุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา โดยชายหาดที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุ ด 5 อันดับ ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร ทะเลแหวก หาดต้นไทร (เกาะพีพี) จ.กระบี่ หาดในหาน จ.ภูเก็ต อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด) จ.ระยอง แต่ก็ยังพบปัญหาคุณภาพน้ำชายหาด ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่

 

 

นางสุณี กล่าวว่า ทส.มีนโยบายที่จะควบคุมการระบายน้ำ เสียจากสถานประกอบการบริเวณชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด รวมทั้งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำทะเลให้มีคุณภาพที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสมต่อการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป โดย คพ. ได้คัดเลือกพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ อ่าวนาง จ.กระบี่ ซึ่งจะอาศัยการบูรณาการการทำงาน ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมของตนเอง 2.การให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิด มลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำ เสียให้มีประสิทธิภาพ และ 3. การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นางสุณี กล่าวว่า ที่ผ่านมา คพ. ได้เปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” ใน 2 พื้นทื่ ได้แก่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส. มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียชาย หาดท่องเที่ยว และที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง คพ.ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดมีความตระหนักและตื่นตัวใน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำ เน่าเสีย รวมทั้งส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเดินระบบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ง แวดล้อมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ ชายหาด และเพื่อซักซ้อมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ ยวในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

นางสุณี กล่าวว่า คพ. จะขยายผลการดำเนินการในอีก 2 พื้นที่นำร่อง ประกอบด้วย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และอ่าวนาง จ.กระบี่ รวมทั้งตรวจบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้อง ถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่เขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และจะดำเนินการในพื้นที่นำร่องอื่นเป็นอันดับต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เมานั่งท้ายรถ! ขว้างขวดเบียร์ทิ้งถนน เศษแก้วถูกรถ สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว(คลิป)
บทความถัดไป‘อัศวิน’ ปรับทีมรองผู้ว่าฯ กทม. เกลี่ยงานใหม่ เพื่อใคร?