รัฐ-เอกชนจับมือป้อนงาน ‘สูงวัย’ เริ่ม 6 ก.ค. โคราชแห่งแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงวัย” ระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายจ้าง/สถานประกอบการ ชุมชนและครอบครัว และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมี 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มีมาตรการส่งเสริมด้านการทำงานและหารายได้ของผู้สูงอายุในส่วนของการทำงานเต็มและไม่เต็มเวลาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการฝึกอาชีพและการจัดหางานที่เหมาะสมด้วย

“จากการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนงานในการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสังคมสูงวัย กระทรวงแรงงานได้กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ทำเอ็มโอยูสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บริการจัดหางานผู้สูงอายุ จ้างงานผู้สูงอายุ โดยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจัดฝึกอบรมแรงงานสูงอายุ ให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ ด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ที่เอื้อต่อการทำงานของผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ สวัสดิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมจัดเตรียมการดำเนินการปรับปรุงระบบประกันสังคม และแนวทางการดูแลให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุด้วย”

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า สำหรับประเภทงานที่ผู้สูงอายุทำได้ 1.งานบริการ และงานพื้นฐานในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 2.รับงานไปทำที่บ้าน โดยเฉพาะอาชีพที่ทำให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม 3.อาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษา อาจารย์ งานบริการด้านสาธารณสุขและกฎหมาย งานบริหาร การบริการชุมชน/สังคม และการรวมกลุ่มทำงานต่างๆ แต่ต้องเป็นงานที่ทำไม่เต็มเวลา สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า มีผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรและประมง ร้อยละ 56.5 พนักงานบริการและจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 19.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 8.6 และประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 7.20 และว่า กระทรวงแรงงานมีกำหนดเปิดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ที่ จ.นครราชสีมา

บทความก่อนหน้านี้‘มาเน่’ ยืนยันยังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูล
บทความถัดไปสอบอีกชุดดารารีวิวเมจิกสกิน ‘ใบเตย-คริส-น้ำตาล’ให้ข้อมูล บิ๊กตร.แฉจ้างดารา 10ล้าน