ปลัดอุตเข้มจนท.โปร่งใสไม่รับผลประโยชน์

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ว่า ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติ
ตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และ
การกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์
อันมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

“เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอย่างชัดเจนทุกครั้ง ซึ่งการตรวจกำกับโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีแผนการตรวจกำกับที่ชัดเจน มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าตรวจสอบโรงงาน โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02) เป็นแบบมาตรฐานการตรวจสอบทุกโรงงาน”นายพสุกล่าว

นายพสุกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วยโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 : โดย นายเสียม
บทความถัดไปทีมเก็บรังนก เล่าปฏิบัติการปีนถ้ำหาปล่องค้นหา ‘หมูป่า’ 10 กว่าวัน 30 ปล่อง (คลิป)