“ศิริ”เผยปี64ไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ47%เร่งทำแผนพลังงานล้อตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงาน…โอกาสอุตสาหกรรมไทย” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็รทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 5 แผน ในช่วงปี 2558 – 2579 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี) แผนอนุรักษ์พลังงาน(อีอีพี) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2564 มีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เพิ่มขึ้นเป็น 17.34% และการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ47%

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้กำหนดทิศทางนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้นโยบายพลังงาน 4.0 โดยการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน(เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ) ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ และส่งเสริมให้มี เอสพีพี ไฮบริด เฟิร์ม โดยเปิดให้มีการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า 1 ประเภท ทั้งจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม กับพลังงานชีวภาพ เพื่อลดความผันผวนของพลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้า ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และนำนวัตกรรมที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนากิจการไฟฟ้าในอนาคต โดยการพัฒนาระบบสมาร์ท กริด และโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานส.อ.ท.กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิก ส.อ.ท. เพื่อผลักดันและจูงใจให้มีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมพร้อมและปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน 4.0 เข้ามามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการที่เป็นการต่อยอดและเพิ่มปริมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศต่อไปในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon