ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปลด-สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง “วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง”

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 4157/2548  กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับ คดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2550ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลาย นั้นบัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ ตามมาตรา 135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561   ประกาศ ณ วันที่ 14 กัน ยายน พ.ศ.2561 พรทิพย์ วรรณทอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ยังมีประกาศ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำ เลยโดยเปิดเผย ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายอานนท์ ขวัญเมือง หรือ นายศราวินขวัญเมือง จำเลยที่ 1และ นางสาวิตรี ขวัญเมือง จำเลยที่ 2ป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่20 สิงหาคม 2561 และศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวน นายอานนท์ ขวัญเมือง หรือนายศราวิน ขวัญเมือง จำเลยที่ 1 และ นางสาวิตรี ขวัญเมือง จำเลยที่ 2โดยเปิดเผย ณศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิก าเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยที่ศาลได้หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

บทความก่อนหน้านี้‘สาธุ อนุโมทามิ’ จี้ เลื่อนเลือกตั้งเป็น 5 พ.ค.62 อ้างไม่พร้อม หวั่นรีบจัด ปท.เสียหาย
บทความถัดไปเล่ห์กลแขกอินเดีย!! สมคบหญิงไทยจดทะเบียนปลอมๆหวังโอเวอร์สเตย์ ตร.ล่าทั้งขบวนการ ยังหนีอีก 26