ปธ.บอร์ดเคหะเยี่ยม’บ้านมั่นคงพัฒนา’ ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงษ์ จำจด ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนการเคหะแห่งชาติ นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561 การเคหะแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านมั่นคงพัฒนา ตำบลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหา ไม่มีที่อยู่อาศัยและบุกรุกที่สาธารณะ ริมคูเมือง จ 350 ครัวเรือน และได้ย้ายมาอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้เมื่อ 8 ปีก่อน

โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ พอช. และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ปลูกบ้านอาศัยภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคงพัฒนา” ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการ 157 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 44.85 และกลับภูมิลำเนา 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ส่วนที่เหลือคณะนี้ 93 ครอบครัว กำลังจัดหาที่ที่เหมาะสมให้ต่อไป

ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้สอบถามความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยผู้นำชุมชนแจ้งว่า ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และ มีอาสาสมัคร caregiver ได้ให้การดูแล ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ ทุกคน ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน ได้แก่ เกณฑ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ การลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การยกเว้นสวัสดิการค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

นายไมตรี กล่าวว่า การเคหะฯ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนที่อยู่อาศัย เพื่อให้ชุมชนมีการจัดระเบียบเมือง ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งผังเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถ้วน

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กอู๋” ย้ำไทยยังคงมุ่งมั่นคุ้มครอง “แรงงานประมง” แม้หลุดใบเหลือง
บทความถัดไปกกต.แจงจำเป็นซื้อรถใหม่ รถเดิมใช้นานเกิน-พังบ่อย ชี้ ใช้งบประจำไม่ใช่งบเลือกตั้ง