กสทช. ดึงเทคโนโลยี 5จีรักษาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกล ไม่ต้องมาโรงพยาบาลในเมือง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยในฐานะประธานการสัมมนาทางวิชาการ ทีซีที/ทีทีเอ จอยท์ เซมินาร์ 2019 ที่โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา ว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และได้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม โดยดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำแผนของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน มีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุมาใช้ให้ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงวัย และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในอนาคตหลายประเทศทั่วโลกจะต้องเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ และไทยเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ (ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) คิดเป็น 7% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คาดว่าปี 2566 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 14% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เรียกได้ว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปี (ปี 2545-2565) ประเทศไทยถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง คาดว่าปี 2578 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุ เกินกว่า 20% ดังนั้น จะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขภายใต้ภาวะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา รายได้ของประชากรส่วนใหญ่จึงอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกับ 5 ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุมีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายฐากร กล่าวว่า จากข้อมูล พบว่า ระหว่างปี 2553-2565 รัฐบาลจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็น 1.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากเดิมอยู่ที่ 0.6% ของจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่า 2-5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว กสทช. จึงมีแผนจะนำเทคโนโลยี 5G โดยระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อทำการรักษาพยาบาลใน 4 โรค ได้แก่ โรคตา, โรคผิวหนัง, โรคความดัน และโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง ซึ่งนอกจากรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ จะขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อร่วมกับกรมราชทัณฑ์ โดยจะเริ่ม ที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี เป็นลำดับแรก ดังนั้น การจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย จำนวน 74,987 หมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Advertisement

“ภายในปลายปี 2562 ทุกหมู่บ้านในประเทศไทย จะสามารถใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทั้งหมด ถือเป็นความสำเร็จในรอบ 10 ปี สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับประชาชน ทั้งนี้ คาดว่า เมื่อเกิดระบบการให้บริการแพทย์ทางไกล จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้ 38,000 ล้านบาทต่อปี” นายฐากร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image