คนตามข่าว : อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.โคราชคนใหม่

อดิศร เนาวนนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมาคนใหม่

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มี สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นนายกสภาฯ เมื่อ 18 มกราคม มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทน วิเชียร ฝอยพิกุล ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง

เกิด 23 สิงหาคม 2506 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปี พ.ศ.2528 และครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม ในปีเดียวกัน

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2534

Advertisement

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545

ปัจจุบันเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมาวาระที่ 2

ประสบการณ์ด้านการบริหาร หน.ภาควิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2539-2540         รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา 2549-2552

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา 2554-ปัจจุบัน

มีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก ไม่ว่าเมื่อครั้ง นั่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ หรือแม้แต่ในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย อาทิ ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน

โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหารบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สคบท. ซึ่งมีประวัติและความเป็นมายาวนาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ

ล่าสุดสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา โดยจะมีการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image