บอร์ดสลากโต้ค่าตอบแทนสูงเผยรับเงินตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสลาก เปิดเผยว่าตามที่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักข่าวออนไลน์ นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คและเว็บไซต์ เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยระบุว่าบอร์ดสลากมีค่าตอบแทนตั้งแต่ 202,000 บาท จนถึง 488,000 บาท ซึ่งภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เกิดความไม่พอใจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และเข้าใจไปในทางที่ว่า คณะกรรมการฯ เข้ามาทำหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด และทำให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ข้อมูลผลตอบแทนบอร์ดเปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเงินเดือนคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และเป็นการแสดงค่าตอบแทนรวมกันตลอดทั้งปีงบประมาณ 2560 ไม่ใช่เป็นรายเดือนตามที่สำนักข่าวออนไลน์กล่าวอ้าง

สำหรับอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเงินครั้ง 8,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ เบิกได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 8,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละไม่เกิน 8,000 บาท ซึ่งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมจะกระทำได้เฉพาะที่มีการประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ตามคำสั่ง คสช.ที่ 11/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก โดย 60% เป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่า 20% เป็นรายได้แผ่นดิน 3% เป็นกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และไม่เกินกว่า 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งใน17% นี้ แบ่งออกเป็นส่วนลดตัวแทนจำหน่ายรายย่อย 12% และตัวแทนจำหน่ายที่เป็นมูลนิธิ องค์กรการกุศล 2% (เดิมส่วนลดตัวแทนจำหน่ายรายย่อย 7% และตัวแทนจำหน่ายที่เป็นมูลนิธิ องค์กรการกุศล 2% ) และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3% เช่นเดิม ซึ่งเงิน 5% ที่เพิ่มมานี้ นำไปเพื่อเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด ไม่ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งไม่ได้นำมาเพิ่มเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสลาก หรือเป็นเงินเดือนผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด

บทความก่อนหน้านี้มูลนิธิอิสรชน เปิดสถิติคนเร่ร่อน-หญิงขายบริการในกรุงเทพฯ เพิ่ม!
บทความถัดไป“มาร์ค” เย้ยชัชชาติ ประกาศกวาด 375 ส.ส. บอกถ้ารวมทุกพรรค ต้องสร้างรัฐสภาใหม่