สตง.ค้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมทบค่าก่อสร้างสำนักงานกกพ. 100 ล้านบาท

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ประจำปี 2559 ว่า คณะกรรมการ กกพ.มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกองทุนเพื่อกิจการตามมาตรา 97(6) แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีรายการเงินสมทบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. เพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 100 ล้านบาท และได้อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2558-2559 นั้น

นายประจักษ์กล่าวว่า สตง.มีข้อสังเกตและความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 93 ที่ต้องการให้เป็นทุนสนับสนุนการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ หรือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น และไม่อยู่ในข่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามมาตรา 97 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน เช่น การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงงาน การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน เป็นต้น

“งบประมาณดังกล่าวเป็นลักษณะการจ่ายเงินอุดหนุนสมทบให้หน่วยงานเพื่อจัดหาสินทรัพย์ แม้กองทุนจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้อาคารสำนักงาน แต่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามาตรา 97 เนื่องจากผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงคือ สำนักงาน กกพ. ดังนั้นการตั้งงบประมาณดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการหาช่องทางเพื่อใช้จ่ายเงินของกองทุนเพี่อประโยชน์ของสำนักงาน กกพ. ซึ่งไม่มีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ สตง.จึงมีหนังสือให้สำนักงาน กกพ.ทบทวนงบประมาณดังกล่าว”นายประจักษ์กล่าว

นายประจักษ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามต่อมาสำนักงาน กกพ.ได้หารือประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของสตง.ดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าวโดยมีผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. และสตง. เข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งผลการพิจารณาสรุปว่า การนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. ไม่เข้าลักษณะการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนดในมาตรา 93 และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตและความเห็นของสตง. และล่าสุดสำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 9 มกราคม2562 ที่ผ่านมา แจ้งว่าสำนักงาน กกพ. ได้เสนอคณะกรรมการ กกพ.เพื่อรับทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยกกพ.มีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นชอบให้ยกเลิกการขอกันเงินกองทุนไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในรายงานเงินสมทบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

Advertisement

“การตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากการตรวจสอบงบการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบในเชิงวิเคราะห์ที่ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนยังเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอีกด้วย ”นายประจักษ์กล่าว

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image