กรอ.แจงด่วน!! กม.โรงงานฯฉบับใหม่เข้มแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม-เพิ่มปลอดภัย

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถึงการพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขใหม่ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องขออนุญาตต่ออายุใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) จากเดิมที่ต้องต่ออายุใหม่ทุก 5 ปี เป็นการทำลายระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นผลให้โรงงานมากกว่า 60,000 ทั่วประเทศ ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับใหม่ ว่า สาระสำคัญของการแก้ไขพระราชบัญญัตินั้น การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นการปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการอนุญาตเท่าที่จำเป็นไม่เป็นภาระในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปิดช่องไม่ให้มีการกล่าวอ้างเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐมีการแสวงหาประโยชน์อันจะเป็นการช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลเพื่อรับรองตนเองว่าการประกอบกิจการได้มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ยืนยันว่ามาตรการนี้จะส่งผลดีและชัดเจนแบบ 2 เพิ่ม 2 ลด คือ 1.เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และ1.ลดระยะเวลาการทำเรื่องขอใบอนุญาตแบบเดิม 2.ลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาต ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสนใจดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนเพิ่มในประเทศไทยได้มากขึ้น

นายทองชัย กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการอนุญาตให้โรงงานเอกชนขนาดเล็กที่มีเครื่องจักรต่ำกว่า 50 แรงม้า และคนงานต่ำกว่า 50 คน ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกต่อไปนั้น เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการไม่มีความซับซ้อน และไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นอยู่แล้ว อาทิ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โรงงานขนาดดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงสามารถกำกับดูแลโรงงานที่มีเครื่องจักรต่ำกว่า 50 แรงม้า หรือคนงานต่ำกว่า 50 คนได้ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงานให้กับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กานต์ วิภากร’ แจงไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย มีแต่คนคิดฆ่า แต่ไม่เคยกลัว
บทความถัดไปกห.ตั้งโต๊ะแถลง ความจำเป็นต้องมีเกณฑ์ทหาร วอนพรรคการเมือง อย่ายกเป็นนโยบาย