มหาดไทย คลอดระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่นฉบับใหม่ เดือนละ 2,500 -6,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 ความว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับส่วนราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 ” ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ4ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2551และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 ที่มีอัตราค่าเช่าระหว่าง 1,500 -4,000 บาท

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชมคลิป ระทึกช้างตาบอดป่วนชาวบ้าน หลังบุกโรงเรียน ทำครู-นร.แตกตื่น!
บทความถัดไป‘พิชัย’ แนะ ‘ปชป.’ หนุน ‘เพื่อไทย’ ชี้โดนคนกรุงสั่งสอน ห่วงวิกฤตตั้งรัฐบาล