ออกประกาศจัดระเบียบเดินรถ-ห้ามจอดรถ เขตจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบุรีว่าด้วยการห้ามจอดรถและจัดระบบการเดินรถ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2562 ระบุว่าด้วยปัจจุบันสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการจราจรคับคั่ง ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป -มา ตามถนนสายต่างๆ มีการจอดรถกีดขวางการจราจร ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงเห็นควรปรับปรุงการห้ามจอดรถ และจัดระบบการเดินรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบุรี จึงออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 1.ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยการห้ามจอดรถ และจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2562”
2.ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 3.ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนนอกบริเวณกำแพงวัดมหาธาตุวรวิหาร ทั้งสองฝั่ง4.ห้ามจอดรถทุกชนิดในทางด้านซ้าย (ฝั่งทิศใต้) ในวันคี่ ช่วงเวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา บนถนนนอก ตั้งแต่แนวกำแพงวัดมหาธาตุวรวิหาร ฝั่งทิศตะวันตก ถึงแยกคงคาราม5.ห้ามจอดรถทุกชนิดในทางด้านขวา (ฝั่งทิศเหนือ) ในวันคู่ ช่วงเวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา บนถนนนอก ตั้งแต่แนวกำแพงวัดมหาธาตุวรวิหาร ฝั่งทิศตะวันตก ถึงแยกคงคาราม 6.ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนคีรีรัถยา (ฝั่งทิศตะวันออก) ช่วงแยกอุทยานถึง ซอยข้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี ในช่วงเวลา 15.30 นาฬิกา ถึงเวลา 17.30 นาฬิกา7.ยกเลิกการห้ามจอดรถบนถนนคีรีรัถยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงแยกอุทยานถึงซอยคีรีรัถยา 28.ห้ามจอดรถทุกชนิดในทางด้านซ้าย (ฝั่งทิศตะวันตก) ในวันคู่ ช่วงเวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา ตั้งแต่แยกเสนียนต์ ถึงแยกวัดสระบัว9.ห้ามจอดรถทุกชนิดในทางด้านขวา (ฝั่งทิศตะวันออก) ในวันคี่ ช่วงเวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา ตั้งแต่แยกเสนียนต์ ถึงแยกวัดสระบัว 10.ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนรถไฟ ช่วงระยะ 200 เมตร จากสนามเด็กเล่นสวนรถไฟ ถึงแยกปศุสัตว์ ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 15.30 นาฬิกาถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ11.บรรดาข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ยกเลิก โดยใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนประกาศ ณ วันที่3เมษายน พ.ศ. 2562

พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบุรี

บทความก่อนหน้านี้พายุถล่มต้นไม้ใหญ่-เสาไฟฟ้าล้มทับถนน”พบพระ-อุ้มผาง” ทำรถติดยาวหลาย กม.
บทความถัดไปสืบพยานมาราธอน 12 ชม. “คดีหวย 30 ล้าน” พรุ่งนี้ต่ออีกนัด สืบพยานเจ้าหน้าที่ ปอท. ปมดูดคลิปเสียง