‘กฤษฎา’กำชับเร่งมาตรการลด ละ เลิก สารเคมี 3 ชนิด หลังประกาศกระทรวงฯ 5 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเร่งดำเนินการตามแผนมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตราย 3 ชนิด หลังประกาศกระทรวงฯ 5 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้เดินหน้าโดยไม่ต้องรอมีผลบังคับใช้ ก่อนสิ้นปี 63 หากปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมเป็นแบบอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้ทั้ง 149 ล้านไร่ทั่วประเทศ เลิกใช้ทั้ง 3 สารทันที

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วันหลังวันประกาศ แต่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดตามที่กรมวิชาการจัดทำ 6 มาตรการ แล้วคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบใน 6 มาตรการมาก่อนแล้ว ซึ่งได้รับรายงานว่า ในวันนี้ (24 เมษายน) จะเริ่มอบรมวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร 240 คน จากนั้นวันที่ 25 เมษายนอบรมเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย 2,000 คนเพื่อสร้างวิทยากรไปให้ความรู้แก่เกษตรกร 1,500,000 คนในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน สำหรับผู้รับจ้างพ่น 50,000 คน จะจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 79,988 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบการใช้ 3 สาร ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จะอบรมผ่าน video conference เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศในช่วงระว่างเดือนมิถุนายน 2562

ตามประกาศกระทรวงฯ ชนิดพืชที่ให้ใช้พาราควอต และไกลโฟเซต เฉพาะเพื่อกำจัดวัชพืชให้ใช้ในอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผลเท่านั้น ส่วนคลอร์ไพริฟอส ให้ใช้เฉพาะกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการอบรม ชนิดพืชที่ปลูก พร้อมจำนวนพื้นที่ปลูกเพื่อกำหนดปริมาณสารเคมีที่จะซื้อไปให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้ เพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด

นอกจากนี้สั่งการให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงฯ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดของกระทรวงและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นเลขานุการเร่งสำรวจปริมาณสารเคมีทั้ง 3 ชนิดทั้งจากผู้นำเข้าและร้านจำหน่ายว่า มีอยู่เท่าไร ต่อไปจะต้องแจ้งปริมาณสต็อกสินค้าทุก 15 วัน โดยระบุปริมาณที่ได้รับ แหล่งที่มา และแหล่งที่ส่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิดออกไป

“สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ การเร่งรัดขยายพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และ/หรือเกษตรอินทรีย์ให้ครบ 149 ล้านไร่ ภายในเดือน 31 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับภาควิชาการและภาคเอกชนศึกษาวิจัยหาวิธีการหรือสารอื่นมาทดแทนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่งคณะอำนวยการขับเคลื่อนของกระทรวงต้องรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนทุก 3 เดือน หากทำได้ตามที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ จะยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดทันที” นายกฤษฎากล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ศรีสุวรรณ’จับผิด ‘ปิยบุตร’แจงปม‘ธนาธร’
บทความถัดไปหนุ่มตกงานเดินกลับบ้าน พบเป็นอดีตทหาร 3 จว.ใต้ สุดขมขื่นกำพร้าพ่อแม่ เมียมีชู้ ญาติยึดที่ดิน