เครือข่ายครูโคราชจี้ รบ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ลดบทบาทฐานะวิชาชีพครูไทย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา เครือข่ายครูโคราชจำนวน 300 คน โดยการนำของนายไพฑูรย์ อักษรครบุรี ประธานเครือข่ายครูโคราช และนายเมธี คอบตะขบ รองเลขาธิการเครือข่ายครูโคราช รวมตัวกันชุมนุมแถลงการณ์ประกาศจุดยืนปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพครู พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหา 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้มีการเสนอแก้ไขรายละเอียดในมาตราที่ 37 ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญคือผู้ที่จะเป็นครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและยกเลิกการใช้ใบรับรองความเป็นครู 2.เสนอให้แก้ไขมาตราที่ 38 ชื่อเรียกตำแหน่งให้ใช้คำว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยให้ยกเลิกคำว่า ครูใหญ่ และใช้คำว่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเลิกคำว่า ผู้ช่วยครูใหญ่ และต้องมาจากบุคลากรวิชาชีพครูเท่านั้น 3.ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพเสนอให้มีวิทยะแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ 4.เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ใช้ความรอบคอบถึงหลักปฏิบัติและบทบัญญัติตามมาตรา 77 และมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอันเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตรากฏหมายที่สำคัญของประเทศชาติ แทนการเสนอเป็นพระราชกำหนด

นายไพฑูรย์กล่าวว่า การออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องครั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพครูที่กำลังถูกย่ำยี โดยไม่ได้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังแต่อย่างใด โดยเฉพาะประเด็นที่จะออก “ใบรับรองความเป็นครู” แทน “ใบประกอบวิชาชีพครู” ซึ่งคนที่จะมาประกอบวิชาชีพครู ควรเป็นคนที่มีความเคารพศรัทธาต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง และมีใบประกอบวิชาชีพเป็นตัวกำกับ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะยกเลิกการใช้ใบประกอบวิชาชีพครู และการยกเลิกก็จะมีผลต่อวิทยะฐานะครูในอนาคต และการใช้คำว่า “ครูใหญ่” แทน “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ซึ่งครูทั่วประเทศเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สาระในการปฏิรูปการศึกษา แต่เป็นการลดทอนขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ที่สำคัญไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อเด็กนักเรียนหรือการปฏิรูปการศึกษาไทยแต่อย่างใด

บทความก่อนหน้านี้สถานีคิดเลขที่12 : รัฐบาลชอบธรรม โดย จำลอง ดอกปิก
บทความถัดไปแชมป์เก่า ‘วอร์ริเออร์ส’ บุกเชือด ‘ร็อคเกตส์’ ฉลุยชิงแชมป์สายตะวันตก