‘กฤษฎา’เฮี้ยบ วางกรอบแก้นมร.ร.บูด-ส่งช้าให้ปศุสัตว์-เกษตรจ.ตรวจ ลงแส้ผู้ประกอบการเบี้ยว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) ได้สั่งข้อความด่วนที่สุด ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เรื่อง การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,อธิบดีกรมปศุสัตว์,ผต.กษ.ทุกเขต,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,เกษตรจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้ง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้รับทราบ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ผวจ.ทุกจังหวัด ว่า

ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบให้ กษ.ปรับระบบโครงการนมโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานมไม่มีคุณภาพและการส่งนมไปยังโรงเรียนไม่ตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา นั้น

ขณะนี้ กษ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครง
การอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนและเยาวชนทั่วประเทศและได้ให้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในโครงการ ฯ ให้กลุ่มผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแล้ว โดยใช้จำนวนนักเรียนตามข้อมูล (Big Data) ของ ศธ. และปริมาณ/ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการให้บริการนมโรงเรียนในพื้นที่มาใช้ในการคำนวณสรรปริมาณน้ำนมให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายที่ขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันการส่งนมไม่ตรงเวลาและนมไม่มีคุณภาพ รวมทั้งการส่งนมไม่ครบตามปริมาณความต้องการของจำนวนนักเรียน ตามสัญญาซื้อขายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนเอกชนหรือหน่วยจัดซื้อ กับ อ.ส.ค. หรือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค.

ดังนั้น จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนต่างๆให้ครบทุกแห่งและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนรวมทั้งต้องเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพตามสัญญาที่ตกลงไว้กับทางราชการด้วย

ในกรณีที่มีผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่บางแห่งอ้างว่าตนเองได้รับการจัดสรรปริมาณส่งนมโรงเรียนไม่เป็นธรรมนั้น ให้แนะนำผู้ประกอบการรายดังกล่าวยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ. ตามขั้นตอนของกฎหมายได้ทันที แต่จะอ้างเป็นเหตุระงับไม่ยอมไปส่งนมตามสัญญาที่มีอยูแล้วไม่ได้ ให้แยกประเด็นการส่งนมกับข้ออ้างเรื่องการจัดสรรไม่เป็นธรรมออกจากกันด้วย และหากผู้ประกอบการรายใดไม่ยอมไปส่งนมตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้นักเรียนไม่มีนมดื่มตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผล ก็ให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการดังกล่าวส่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเสนอ คณะทำงานพิจารณาโทษ ตรวจสอบกลั่นกรองและพิจารณาลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พิจารณาตัดโควต้าจำนวน/ปริมาณนำ้นมในภาคการศึกษา
(เทอม)ต่อไปโดยเคร่งครัด และขอให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม(อ.ส.ค.) ได้ส่งนมทดแทนสำหรับโรงเรียนที่ผู้ประกอบการไม่ไปส่งนมโรงเรียนเป็นการชั่วคราวต่อไปด้วย

นอกจากนี้ ขอให้ผต.กษ.ทุกเขตตรวจราชการได้ไปตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นแล้วรายงานผลให้ปลักระทรวงเกษตรฯทราบตั้งแต่ 21 พ.ค.62 ด้วย

อนึ่ง ขอให้ ปล.กษ. และ อ.ปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องได้เร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนด้วยว่า ขณะนี้จำนวนนักเรียนในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจึงมีผลให้ปริมาณความต้องการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนลดลงด้วย ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็ต้องเตรียมแผนการตลาดและการเลี้ยงโคนมให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ (Demand) นมในตลาดด้วย

ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุด
ให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์เขต ดำเนินการตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการ ถ้าพื้นที่ไหนที่มีปัญหาในการส่งนมโรงเรียนในวันที่21พ.ค.ๅ2561แล้วเป็นการบกพร่อง หย่อนยาน ไม่ตั้งใจในการปฎิบัติงาน ตนมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้รถตุ๊กตุ๊กเกาะช้าง ลงเขาเสียหลักชนต้นไม้ ตาย 1 เจ็บ 5
บทความถัดไป‘วิลฟรีด ซาฮา’ โพสต์ทวิตเตอร์พักผ่อนชายทะเลที่เมืองไทย