คลอดแล้ว พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ อนุญาตยื่นตรวจใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์-สำเนาภาพถ่าย แทนตัวจริงได้

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่  12) พ.ศ. 2562  มีเนื้อหาสำคัญ อาทิ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่12 )  พ.ศ.2562   ” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   มาตรา6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  4/1  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522  “มาตรา4/1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการจราจร  ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูลดังกล่าวทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกำหนด”
มาตรา7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  87/2557  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  31/1  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522 “ มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ  ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดีไซเนอร์ดัง วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เชิญชม ผลงานผ้าไทย จากฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเป็นมรดกผ้าไทยที่ควรสืบสานอวดสายตาชาวโลก
บทความถัดไป“แลนดี้โฮม” ชี้ตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีแรกขยายตัวดี