ศธ.ยกเลิกระเบียบให้รางวัล-ค่าตอบแทน คนทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2552 พ.ศ.2562 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2552 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐจึงสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8และมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.254 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2552พ.ศ.2562” ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2552 ประกาศณวันที่ 26เมษายนพ.ศ.2562 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก รัชกาลที่ 7-รัชกาลที่ 10
บทความถัดไปพาณิชย์จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปลื้มชาวนาขายราคาสูงกว่าตลาด200-400 บาท/ตัน