บึงกาฬเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร ทั้งด้านพืช สัตว์ประมง ดินและน้ำ ให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างทั่วถึงในคราวเดียวกัน พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน พันธุ์ปลา สารชีวิภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมในงาน

 

นายสุพจน์ ศรีอ่อน เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ คณะผู้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรม อาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกยางพารา เป็นต้น และยังมีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพดี จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดีเด่นดังของอำเภอให้ได้รับทราบทั่วกัน การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการกว่า 500 คน

 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผวจ.บึงกาฬ กล่าว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัย อันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้าน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ ขอให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองและครอบครัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon