ราชกิจจาประกาศ ปลดนามสกุลไฮโซ “ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ” พ้นบุคคลล้มละลาย

กราฟฟิกลิขสิทธิ์ "มติชน"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลด จําเลย จากล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล. 3785/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่าขอแจ้ งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายชาญชัย เจริญชูเกียรติกิจ จําเลย ที่ 1 นายพลเทพ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา จําเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนา คม 2557 นั้น ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลย จากล้มละลายไว้ บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายชาญชัย เจริญชูเกียรติกิจ จําเลยที่ 1 นายพลเทพ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา จําเลยที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกาศณวันที่ 26 เมษายนพ .ศ. 2562 สมใจ ชมภูแดง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บทความก่อนหน้านี้สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5 – EP.11 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย…ระยองฮิ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
บทความถัดไป“ลดาวัลลิ์”ชี้ ส.ว.โหวต”ประยุทธ์” อาจโมฆะ คำสั่งแต่งตั้งกก.สรรหา หายจากราชกิจจาฯ