สทนช.รับลูกคำสั่งนายกฯ นัด 9 หน่วยงานถกด่วน แก้วิกฤติน้ำท่วมกรุง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาวิศวกร

นายสมเกียรติ​ กล่าวว่า เพื่อพิจารณาหารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กำลังดำเนินการอยู่ และแผนในอนาคต 2.ผังการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ3.แผนงานโครงการที่ดำเนินการในอดีต ปัจจุบัน และแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในเบื้องต้นมีผลการศึกษาจำนวน 6 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กทม. กรมชลประทาน กรมทางหลวง และหน่วยงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อาทิ โครงการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่ กทม.  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) โครงการ DDR Mission Bangkok Report โดย DDR Team ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งผลการศึกษาเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนแม่บทการระบายน้ำของกรุงเทพฯใหม่ เช่น การทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระบบที่มีอยู่ เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และจัดทำแผนที่เสี่ยงน้ำท่วม เป็นต้น

นายสมเกียรติ​ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ยังได้หารือถึงแนวทางร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กำลังดำเนินการอยู่ และแผนในอนาคต ได้หารือร่วมกันในการพิจารณาแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 -2 เดือนนี้  อาทิ การปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่รับน้ำนอง เป็นต้น รวมถึงแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเสนอแหล่งงบประมาณ โดย สทนช.จะรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้

“นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์ฝนที่ตกลงมายังต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงฤดูฝนนี้ ส่งผลให้เกิดการท่วมขังกระทบกับประชาชนในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ สทนช.เป็นหน่วยงานกลางหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น การปรับปรุงและพัฒนาแผนการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ สทนช. ศึกษารายละเอียดการวางระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศต่างๆ และประสานขอความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น” นายสมเกียรติ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้โดนพาดพิง ออฟฟี่ แมกซิม ยืนยันไม่ติดยา ท้าพิสูจน์!!
บทความถัดไป“ประมุข”หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ ย่านอุดมสุข เข้ามอบตัวแล้ว จ่อตั้งข้อหาหนัก