ภาพประทับใจ สมเด็จกรมพระศรี ทรงสวมกอด พระองค์สิริภา งานอนุสรณ์ ‘หลวงตามหาบัว’

ภาพประทับใจ สมเด็จกรมพระศรี ทรงสวมกอด พระองค์สิริภา งานอนุสรณ์ ‘หลวงตามหาบัว’

ด้วยประสงค์ของ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ที่อยากจะสร้าง “โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ คำสอนของท่านในฐานะที่เป็น “ถูปารหบุคคล” หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชา เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดี เพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติ โดยได้เริ่มก่อสร้าง บนเนื้อที่ 38 ไร่ บริเวณวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

และนับเป็นพระกรุณาของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ที่ทรงติดตามการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดมานับแต่เริ่มการก่อสร้าง

หลวงตาพระมหาบัว
หลวงตาพระมหาบัว

การนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการ ทรงฟังการถวายรายงานถวายความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 86 ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 52 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้ศรัทธาสาธุชนเข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2563 นอกจากนี้ จังหวัดอุดรราชธานี ยังได้วางระบบชลประทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง บริเวณวัด เกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ด้วย

จากนั้น เสด็จไปยังลานประทักษิณ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยมีแกนของอาคารสัมพันธ์กับจิตกาธานหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทรงรับฟังการบรรยายความคืบหน้าโครงการฯ ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ งานก่อสร้างและตกแต่งส่วนของพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์, ด้านการตกแต่ง พระเจดีย์ และพระวิหาร, ด้านงานศิลปกรรมไทย, ด้านงานพระประธาน, การออกแบบนิทรรศการ และงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จในพิธีเททองหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยทรงเททอง นาก และเงิน หล่อองค์พระประธาน และพระมหาเถระ 3 องค์ ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โอกาสนี้ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ถวายของที่ระลึก จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำที่ทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นอายของศิลปะล้านช้าง ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ส่วน พระธาตุเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ส่วนของแกนอาคารสัมพันธ์กับจิตกาธานหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระธาตุเจดีย์นั้น ประกอบไปด้วย ซุ้ม 4 ทิศ ภายในองค์ระฆังระดับความสูง 33.20 เมตร พื้นบุด้วยหินอ่อน ประกอบไปด้วยภาพเขียนสีลวดลายดอกมณฑารพและเทวดาชุมนุม เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน บรรจุในเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ชั้นฐานพระเจดีย์หินอ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ ทั้ง 8 ทิศ

ในส่วนของพระวิหาร ประกอบหลังคาลดชั้น 3 ชั้น พาไลข้าง มีมุขหน้าและมุขหลัง ระดับพื้นสูงสุดเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีรูปโลหะเหมือนบูรพาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประดิษฐานหน้าพระประธานบนฐานชุกชีหินอ่อน ประกอบซุ้มเสาลวดลายแกะสลักหินอ่อน ระดับรองลงมาตกแต่งผิวพื้นไม้แดง

และส่วนของพิพิธภัณฑ์ มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวม 1,800 เมตร แยกจัดแสดงเป็น 6 ห้อง โดยมีแนวความคิดหลัก “เดินตามครู ดูตามธรรม” พระพุทธเจ้าทรงเป็น “คุรุ” ผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ อันหนทางแห่งการหลุดพ้น บริเวณโดยรอบเป็นต้นไม้หลากพันธุ์เพื่อความร่มรื่นและสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม

พลังศรัทธา พุทธศาสนิกชน

ตัวอย่างองค์พระประธาน
ตัวอย่างองค์พระประธาน

ยอดพระเกตุ
ยอดพระเกตุ
บทความก่อนหน้านี้หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิด เข้าเก็บกู้ระเบิดทำลายรถถังแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
บทความถัดไปการ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 62