ราชกิจจา เผยแพร่ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ให้จัดทำประวัติ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ ทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2562 มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562” ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ข้อ 3ให้ยกเลิกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร แต่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร. ๑๓ และ ท.ร. ๑๔) หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย(1)เด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่อยู่ในการอุปการะของหน่วยงานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแจ้งการเกิดได้เนื่องจากขาดพยาน หลักฐานยืนยันถิ่นกำเนิดหรือประวัติของบุคคล และบุคคลที่ไม่อาจขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากพยาน หลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ (2)คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เข้ามามีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (3)คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ หรือเพื่อการอื่นใด“ เป็นต้น
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon