สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5- EP. 14 บ้านนาน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น รวมกลุ่ม ตั้ง “ศพก.ภูผาม่าน” สร้างแหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ้านนาน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนจากการปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชผสมผสานรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นฐานและบริบทของชุมชนที่มีจนสามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร ต่อยอดเกิดเป็นเครือข่ายที่ส่งต่อกันในชุมชน

กว่าที่ชุมชนบ้านนาน้ำซำจะพบกับทางออกอย่างทุกวันนี้ พื้นที่เกษตรกว่า 60,000 ไร่ ในอดีต ต้องเผชิญกับปัญหาโรคพืช สภาพดิน ฟ้า อาากาศที่แปรปวนทำให้ผลผลิตเกษตรไม่ตรงตามเป้า ประกอบกับเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

แต่ความร่วมมือจากคนในชุมชนเอง ทำให้ปัจจุบันชุมชนบ้านนาน้ำซำ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร คู่กับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายใต้ ศพก. อำเภอภูผาม่าน

ปัจจุบัน ศพก. อำเภอภูผาม่าน ใช้เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด ที่่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

บทความก่อนหน้านี้คนตามข่าว : นาที รัชกิจประการ ติดบ่วงคดี-แจ้งทรัพย์สินเท็จ
บทความถัดไปวอลโว่ติดอุปกรณ์ความปลอดภัย รถบรรทุก‘เอฟเอช’รุ่นแรกในไทย