ก.พ.คลอดระเบียบโยก ขรก.ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

แฟ้มภาพ

 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.2554 เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการที่จะไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 72  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ก.พ.จึงออกระเบียบไว้ อาทิ ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของข้อ 10 แห่งระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(1) อายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 12 ก่อนสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศให้ส่วนราชการต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นนั้นตกลงร่วมกันในการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) วัตถุประสงค์แผนงานโครงการที่จะให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานขอบเขตของงานระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดตามมาตรา 76 หรือตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นนั้นจะได้ตกลงกัน โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินและหน่วยงานอื่นที่รับข้าราชการไปปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน (3) ค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นที่ข้าราชการจะพึงได้รับจากส่วนราชการต้นสังกัดและจากหน่วยงานอื่นในประเทศที่ไปปฏิบัติงานซึ่งต้องไม่มีผลให้ได้รับซ้ำซ้อนกัน” ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น พิพากษาประหารชีวิต ‘บังฟัต’ คดีฆ่ายกครัว ‘ผู้ใหญ่บัติ’ 8 ศพ
บทความถัดไปแฟนเพจ ‘มติชน’ โหวต ‘คล็อปป์’ เจ๋งกว่า ‘กวาร์ดิโอล่า’