ผู้ประกอบการน้ำยางยื่นศาลทุจริตฟ้องผู้ตรวจฯเกษตร-พวก ออกใบรับรองมาตรฐานเอื้อ3 บริษัท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ศาลอาญาทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี นางสาวสุพัตรา นามลักษณ์ และน.ส.ช่อฉัตร โตชูวงศ์ กรรมการบริษัทเอสพีก่อสร้างรุ่งเรืองจำกัดผู้ประกอบการน้ำยางพาราภาคตะวันออก ได้ยื่นฟ้องนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำอย่างผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ กับพวก รวม 10 คนซึ่งเป็นข้าราชการการยางแห่งประเทศไทย,กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทกรมชลประทาน,กระทรวงกลาโหมฯ

กรณีร่วมกันพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานน้ำยางพาราผสมเพิ่มสำหรับทำถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดำน้ำอย่างให้แก่บริษัทโพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด,บริษัทสยามนวกรรม จำกัดและบริษัทไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทที่มีสถานที่ประกอบการอยู่ที่เดียวกันและถือหุ้นไขว้กัน เพื่อผูกขาดการขายน้ำยางพาราผสมสารฯให้แก่โครงการทำถนนดินปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราตามโครงการของรัฐทั่วประเทศมูลค่านับหมื่นล้านบาท

โดยคำฟ้องระบุพฤติการณ์สรุปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราเพื่อทำถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยน้ำยางธรรมชาติเพื่อพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานน้ำยางให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำยางฯแต่กลับพบว่าคณะอนุกรรมการที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำยางไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองมาตรฐานวัสดุและคู่มือการปฎิบัติการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯโดยได้เก็บตัวอย่างน้ำอย่างไปทดสอบทางวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มสท.)

แต่ตามหลักเกณฑ์เฉพาะและคู่มือการปฎิบัติงานได้กำหนดไว้ว่าให้ส่งที่ห้องปฏิบัติการสำนักวิเคราะห์และทดสอบกรมทางหลวงเท่านั้นโดยการทดสอบของ มสท.ได้กระทำโดยผิดหลักวิชาการมีการใช้น้ำยางสารผสมฯที่เก็บจากผู้เสียหายไปทำการทดสอบกับก้อนหินตัวอย่างส่งครั้งที่อัตราน้ำอย่างที่ผสมในก้อนดินแตกต่างกันอันผิดหลักวิชาการในการทดสอบก้อนดิน

และยังมีพิรุธเกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีในการทำก้อนดินตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบของ มทส.ที่น่าจะไม่ถูกต้องตามคู่มือและลัดขั้นตอนทำให้ผลการทดสอบที่ออกมาขัดเครื่อรไม่ถูกต้องทำให้โจทก์ไม่ผ่านการทดสอบแต่3บริษัทที่มีชื่อข้างต้นกับผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมซึ่งทั้ง3บริษัทที่ผ่านการทดสอบมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในที่เดียวกันโดยมีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไขว้กันอยู่

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำอย่างครั้งที่ 5เมื่อวันที่3 พ.ค.62 ที่คณะกรรมการเป็นจำเลยในคดีนี้ได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการทดสอบทางวิศวกรรมของ มทส.ทั้ง2 ครั้งและได้มีมติรับรองมาตรฐานนี้ของทั้ง3บริษัทและยังมีมติให้โจทก์และผู้ยื่นคำขอและอื่นไม่ผ่านการทดสอบ

โดยภายหลังจากที่บริษัททั้ง3ได้รับการรับรองมาตรฐาน การยางแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการเช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน ในลักษณะที่เร่งด่วนซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบงานสารบัญฯ และหน่วยงานที่รับหนังสือได้ทำหนังสือเวียนต่อไปยังหน่วยงานย่อยจนทำให้มีการออกขอบเขตของการจ้างงาน(TOR)หรือคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติยางพาราผสมเพิ่มฯจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุที่จะมีเพียงสามบริษัทนี้เท่านั้น โดยปัจจุบันมีการขึ้นราคาวัสดุน้ำยางให้มีราคาสูงเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการ เช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทานในลักษณะที่เร่งด่วน ซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบงานสารบัญและหน่วยงานที่รับหนังสือได้ทำหนังสือเวียนต่อไปยังหน่วยงานย่อยจนทำให้มีการออกขอบเขตของการจ้างงานหรือคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติยางพาราสารผสมเพิ่มฯจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุประกอบการเสนอราคาซึ่งจะมีเพียง3 บริษัทนี้เท่านั้นและในปัจจุบันมีการขึ้นราคาวัสดุน้ำอย่างชนิดดังกล่าวให้มีราคาสูงเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

และทางการยางแห่งประเทศไทยยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการ ทหารบก(กรมการทหารช่าง)ในเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานและผู้รับจ้างของหน่วยงานได้ตรวจสอบว่าสถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตยางได้ตามจำนวนที่ต้องการใช้งานหรือไม่เพราะโครงการเสริมการใช้อย่างภาครัฐโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จะตรวจสอบย้อนหลังว่ามีศักยภาพการผลิตจริงหรือไม่และได้ใช้ยางพาราตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไปโดยการยางแห่งประเทศไทยมีพฤติกรรมคล้ายข่มขู่เพื่อให้ซื้อน้ำยางจาก3บริษัท ที่ผ่านการทดสอบจึงถือว่าเป็นการเข้าข่ายล็อกสเปก

นอกจากนี้หน่วยงานทหารบางหน่วยยังได้มีการจัดซื้อน้ำยางจากบริษัทเหล่านี้โดยทำการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเร่งรัดการดำเนินการโดยมิชอบด้วยเพราะระบอจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 การกระทำของผู้ถูกฟ้องทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่เป็น1ในผู้ประกอบการค้าน้ำอย่างเล่นทำให้เกิดการผูกขาดทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาตั้งความเสียหายแก่ระบบจัดซื้อจัดจ้างการเกษตรชาวสวนยางไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการงบประมาณของรัฐ

โดยก่อนหน้านี้โจทก์ได้ยื่นร้องต่อดีเอสไอและปปช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง

อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังเคยร้องให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยา เพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งนายสุจินได้ทำหนังสือตอบกลับว่าได้ประสานร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วแต่การร้องเรียนเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวทำให้ตนถูกบุคคลที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสะกดรอยตามและผมครูจนต้องออกมาฟ้องร้องคดีขอความยุติธรรมจากศาลอยู่ทำในวันนี้จึงอยากฝากบอกไปยังผู้มีอำนาจในพระบาทน้ำพุเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตในวุฒิสภาว่าให้เตือนญาติที่เป็นข้าราชการระดับสูงในการยางแห่งประเทศไทยให้ระงับยับยั้งการกระทำดังกล่าวไม่เช่นนั้นอาจจะถูกมองว่ามีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตและจะต้องรับโทษตามกฏหมายต่อไปด้วย

ภายหลังการยื่นฟ้อง น.ส.ช่อฉัตร กล่าวว่าวันนี้มีการทุจริตตั้งแต่การตรวจคุณสมบัติที่จะต้องมีการตรวจที่กรมทางหลวงแต่คณะกรรมการดังกล่าวกลับให้นำไปตรวจมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการผิดเงื่อนไขข้อกำหนดอีกทั้งบริษัทที่ผ่านการตรวจมาตรฐานทั้ง3บริษัทเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมีความเชื่อมโยงกันเองใน3บริษัทมีที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันตรงนี้เราสามารถหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ตได้เลย ทั้ง3บริษัทจึงเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมโยงกันหรือเรียกว่าบริษัทเดียวกัน

ซึ่งการไม่ผ่านมาตรฐานให้บริษัทตนหรือบริษัทอื่นๆแต่กลับผ่านให้เฉพาะ3บริษัทดังกล่าวจะถือว่าบริษัทตนเเละบริษัทอื่นไม่ได้มาตรฐานหรืออย่างไรทั้งที่บริษัทตนก็ได้ISO ซึ่งอยากฝากถามคณะกรรมการดังกล่าวว่าเคยไปดูหรือไม่ว่า3บริษัทที่ผ่านมาตรฐานเคยได้ทำงานวิจัยจริงๆหรือมีถนนต้นเเบบหรือทำถนนยางพารามาก่อนหรือไม่ แต่ตนทราบว่าทั้ง3บริษัทนี้มีความเกี่ยวโยงกับรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งมีนามสกุลใหญ่และเป็นนามสกุลเดียวกับบุคคลระดับสูงในสภาสูง ซึ่งวันนี้ตนก็ได้ยื่นฟ้องรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยคนนี้ด้วยก็อยากฝากไปถึงคณะกรรมการคนใดที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่โดนกลุ่มคณะกรรมการ3 คนหลอกใช้จนผ่านมาตรฐานให้3บริษัทนี้ให้ออกมาเป็นพยานแล้วท่านจะไม่เดือดร้อน

โดยศาลรับคำฟ้องเพื่อมีคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องในวันที่ 20 ส.ค.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วิษณุ” โยน “กองสลาก” แจงปมออก “สลาก 12 นักษัตร” รับไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ ตอบไม่ถูก
บทความถัดไปวิษณุ “ไม่ตอบแล้ว” ปม บิ๊กตู่ ถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ “วันหนึ่งจะรู้เองว่าทำไมไม่ควรพูด”