มท.1 ออกประกาศเดินหน้าสางปัญหาโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ หลังคำสั่ง คสช.ให้โอกาสผ่อนผัน 2 ปี

วันที่ 4 สิงหาคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ขณะนี้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท เป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้พักรายวันที่ทำผิดกฎหมาย ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และได้รับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

นายชาตรี กล่าวว่า สำหรับประกาศล่าสุดได้สั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเถื่อน ที่มีอาคารในลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ดำเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน กทม. เมืองพัทยา เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) ในท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.หรือไม่ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562

“หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือ สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่ อปท. หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562” นายชาตรี กล่าว

นายชาตรี กล่าวอีกว่า เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดแล้วให้ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 ข้อ 3 หากพบว่ามีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับ ข้อ 4 เมื่อเจ้าหนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และนายทะเบียนตาม พรบ.โรงแรม 2547 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบสามารถประกอบกิจการโรงแรมต่อไปได้เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ และ ให้ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon