แบงก์เอ็มโอยูกำหนด 4 แนวทางให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบเริ่มใช้ปี’63

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินไทยต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล (อีเอสจี) เพราะหากละเลยปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่มีผลต่อสถานะการเงินของสถาบันการเงินได้ ซึ่งสถาบันการเงินไทยมีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกันในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้ประกอบการให้สินเชื่อภายในสิ้นปี 2563 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการธนาคารเพื่อความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเวลาที่เหมาะสม

“ธปท. ยินดีที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกตระหนักถึงบทบาทสำคัญของภาคการธนาคาร ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการธนาคารเพื่อความยั่งยืน มีการร่วมกันกำหนดแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Lending Guideline เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีกระบวนการสนับสนุนการให้สินเชื่อที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยภาคธนาคารไทยในฐานะตัวกลางทางการเงินสามารถมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา โดยจัดสรรทรัพยากรทุนให้ถูกใช้ไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
อันเนื่องมาจากการสนับสนุนทางการเงินได้ อาทิ ปัญหาหนี้ครัวเรือน เป็นปัญหาเรื้อรังจนอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพลูกหนี้และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ปัญหาคอร์รัปชันที่กระทบต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างล่าช้าและซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่อ มีแนวทาง 4 ข้อ คือ การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน และมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งสมาคมฯ มุ่งหวังให้ทุกธนาคารตระหนักถึงพันธสัญญาที่จะร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีวินัยทางการเงิน และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลในความหมายกว้าง และการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ฮ่องกง ยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมด หลังผู้ประท้วงขวางผู้โดยสารขาออก
บทความถัดไปกรมหลวงราชสาริณีฯ เสด็จทรงเป็นประธานงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2562